Regulamin sklepu RFIDPOLSKA.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem www.rfidpolska.pl, prowadzony jest przez:

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych Jacek Krywult, Beata Krywult s.c
44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102 V piętro
NIP: 631-247-74-59

II. DEFINICJE

II.a. Sprzedający – sprzedającym jest Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych Jacek Krywult, Beata Krywult s.c prowadząca sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego RFIDPOLSKA.

II.b. Zamawiający/Klient – krajowa lub zagraniczna osoba prawna, krajowy lub zagraniczny podmiot który nie posiada osobowości prawnej, ale jest uprawniony, zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi, do wykonywania we własnym imieniu działalności gospodarczej, którzy posiadają zarejestrowane konto w Naszym sklepie oraz zapoznali się z warunkami niniejszego regulaminu i je zaakceptowali.

II.c. Zamówienie – dokument powstały w wyniku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia dostępnego na stronie PWSK.

II.d. Przyjęcie Zamówienia – moment wpłynięcia zamówienia do PWSK.

II.e Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – wiadomość e-mailowa otrzymywana przez Klienta na podany w formularzu zamówienia adres e-mail po wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia dostępnego na stronie PWSK.

II.f. Oczekiwanie na Wpłatę – okres 3 dni roboczych oczekiwania przez Sprzedającego na wpłatę Klienta na konto PWSK.

II.g. Realizacja Zamówienia – proces skupiony na prawidłowej realizacji danego Zamówienia, rozpoczynający się w chwili zaksięgowania kwoty pokrywającej koszt Zamówienia oraz koszt przesyłki zamówienia na koncie PWSK.

II.h. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – wiadomość e-mailowa otrzymywana przez Klienta na podany w formularzu zamówienia adres e-mail po zaksięgowaniu na koncie PWSK kwoty pokrywającej koszt danego zamówienia oraz koszt przesyłki tego zamówienia.

II.i. Wysyłka Zamówienia – chwila przekazania przez sprzedającego kompletnego, odpowiednio zapakowanego przedmiotu zamówienia kurierowi.

II.j. Potwierdzenie Wysyłki – otrzymana przez Klienta informacja, wysyłana przez Sprzedającego po dokonaniu wysyłki danego zamówienia na podany w formularzu zamówienia adres strony firmy kurierskiej.

II.k. Częściowa Realizacja Zamówienia – zastrzeżone przez Sprzedającego uprawnienie do częściowej realizacji zamówienia po uprzedniej konsultacji z Klientem, w przypadku, gdy dostępność jednego lub większej ilość zamówionych przez Klienta towarów przekracza o co najmniej 5 dni roboczych dostępność pozostałych towarów z danego zamówienia Klienta (podział zamówienia na części za uprzednim porozumieniem z Klientem, w wypadku gdy dostępność czasowa jednego lub większej liczby zamówionych przez Klienta towarów jest większa o co najmniej 5 dni roboczych od pozostałych towarów wskazanych w danym zamówieniu).

II.l. Zmiana Zamówienia – dokonana przez Klienta modyfikacja uprzednio złożonego zamówienia.

II.m. Anulowanie Zamówienia – odstąpienie przez Sprzedającego od realizacji zamówienia w wyniku uwzględnionego wniosku Klienta (na zasadzie zgodnego porozumienia stron) lub w wyniku jednostronnej decyzji Sprzedającego wskutek naruszenia przez Klienta warunków niniejszego regulaminu.

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

III.a. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem rfid-polska.pl, służy do dokonywania zakupów wybranych towarów, za pośrednictwem sieci Internet.

III.b. Zakupy w sklepie internetowym PWSK mogą być dokonywane wyłącznie przez Zamawiającego / Klienta określonego w punkcie II.b.

III.c. Ceny podane w sklepie internetowym PWSK podane są w złotych polskich

III.d. Ceny podane w sklepie internetowym PWSK nie podlegają negocjacjom.

III.e. Oferta sklepu PWSK jest ważna tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

III.f. Sklep internetowy PWSK realizuje Zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

III.g. Wysyłanie przez Zamawiającego/Klienta Zamówienia jest równoznaczne, w sensie prawnym, ze złożeniem przez niego oświadczenia, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu , że w pełni akceptuje wszystkie zawarte w nim warunki i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania w całym zakresie.

III.h. Przyjęcie przez Sprzedającego do realizacji każdego złożonego Zamówienia jest potwierdzane poprzez Potwierdzenie Realizacji Zamówienia.

III.i. Sprzedający, prowadzący sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.

III.j. Sklep internetowy PWSK przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia w ciągu całego roku.

III.k. Sprzedający zastrzega sobie prawo jednostronnego anulowania zamówienia złożonego przez sklep internetowy PWSK w przypadku gdy:

1. Wiadomość potwierdzająca złożenie zamówienia nie dotrze do Zamawiającego i wróci na skrzynkę mailową PWSK lub w przypadku podania błędnych danych na formularzu zamówienia.

2. W ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia określonego zamówienia, nie zostanie zaksięgowana na rachunku PWSK wymagana od Zamawiającego wpłata.

W przypadku anulowania zamówienia przez Sprzedającego z powyższych przyczyn Zamawiający zostanie poinformowany o tej okoliczności stosownym komunikatem.

IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

IV.a. Realizacja określonego zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu pełnej kwoty pokrywającej koszt zamówienia oraz koszt przesyłki zamówienia na koncie PWSK. W przypadku zaksięgowania kwoty niepełnej lub przewyższającej wymaganą wpłatę czas realizacji zamówienia zostanie wydłużony o czas niezbędny do wyjaśnienia powyższych rozbieżności.

IV.b. Okres oczekiwania na wymaganą od Zamawiającego wpłatę nie może przekroczyć 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia danego zamówienia.

IV.c. W przypadku bezskutecznego upływu okresu oczekiwania na wymaganą od Zamawiającego wpłatę następuje jednostronne anulowanie zamówienia przez Sprzedającego.

IV.d. Realizacja złożonego zamówienia polega na:

1. Sprawdzeniu kompletności przesłanych przez Zamawiającego danych.

2. Sprawdzeniu dostępności towarów na magazynie Sprzedającego.

3. Sprawdzeniu terminów dostarczenia zamówionych towarów do Zamawiającego.

IV.e. W przypadku chwilowego braku dostępności jednej lub większej liczby pozycji z pozycji wyszczególnionych w przesłanym przez Zamawiającego zamówieniu, Sprzedający poinformuje Zamawiającego o możliwości częściowej realizacji zamówienia.

IV.f. Koszt częściowej realizacji zamówienia ponosi wyłącznie Zamawiający.

IV.g. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego odnośnie zaproponowanej przez Sprzedającego częściowej realizacji zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do całkowitego anulowania złożonego zamówienia.

V. WARUNKI WYSYŁKI ZAMÓWIEŃ

V.a. Wysyłka zamówienia realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

V.b. Zamawiający ma możliwość osobistego odbioru zamówienia w siedzibie Sprzedającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

V.c. Faktura VAT dokumentująca sprzedaż zamówionych przez Zamawiającego towarów jest zawsze umieszczana w paczce (przesyłce) zawierającej zamówione towary.

V.d. Po przekazaniu przesyłki zawierającej zamówione przez Zamawiającego towary kurierowi, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wysyłki.

V.e. Od chwili przekazania przesyłki zawierającej zamówione przez Zamawiającego towary kurierowi, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w tych towarach wynikłe z nieprawidłowego transportu.

V.f Po wystawieniu przez Sprzedającego faktury VAT dokumentującej sprzedaż zamówionych przez Zamawiającego towarów i przesłaniu do Zamawiającego potwierdzenia wysyłki zawierającej zamówione towary oraz skojarzoną z nimi fakturę VAT, Zamawiający nie ma prawa do anulowania złożonego zamówienia.

VI. REKLAMACJE I GWARANCJE

VI.a. W przypadku wystąpienia w zamówionych towarach jakichkolwiek wad ilościowych bądź jakościowych, Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania o stwierdzonych wadach towarów obsługę PWSK w ciągu 24 godzin od chwili ich wykrycia, celem ustalenia dalszego toku postępowania reklamacyjnego.

VI.b. W przypadku wystąpienia niezgodności asortymentowej otrzymanego towaru ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem, Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania o stwierdzonej niezgodności obsługę PWSK w ciągu 24 godzin od chwili odebrania przesyłki towarów od kuriera, celem ustalenia procedury zwrotu otrzymanego towaru Sprzedającemu i procedury przesłania do Zamawiającego towaru właściwego (zgodnego pod względem asortymentowym z zamówieniem Zamawiającego).

VI.c. Wszystkie towary oferowane w sklepie PWSK są objęte gwarancją producenta lub sprzedawcy. We wszystkich przypadkach wszelkie usterki techniczne towarów należy zgłaszać do Sprzedającego niezwłocznie po ich wykryciu. Gwarancja na sprzęt wynosi 1 rok od daty sprzedaży. W przypadku baterii, akumulatorków oraz zasilaczy udzielamy gwarancji od 3 do 6 miesięcy (dla zasilaczy i akumulatorków firmy Zebra). Okablowanie objęte jest maksymalnie 3 miesięczną gwarancją. Dokładniejsze informacje odnośnie okresu gwarancyjnego obowiązującego na zakupiony sprzęt znajdą Państwo w warunkach gwarancji dostarczonych wraz z zakupionym sprzętem.

VI.d. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy zamówionych towarów, Zamawiający zobowiązany jest do spisania protokołu wraz z kurierem oraz poinformowanie o stwierdzonych uszkodzeniach obsługę PWSK w ciągu 24 godzin od chwili odebrania przesyłki towarów od kuriera.

VI.e. Do reklamowanego towaru Zamawiający zobowiązany jest dołączyć stosowny dokument zakupu.

VI.f. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym towarem.

VI.g. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający pokrywa straty Zamawiającego do kwoty stanowiącej równowartość złożonego przez niego zamówienia.

VII. PROCEDURA SERWISOWA I GWARANCYJNA

VII.a. Przed wysyłką uszkodzonego towaru Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia „Formularza Zgłoszenia Serwisowego”.

VII.b. Po otrzymaniu zgłoszenia serwisowego zamawiający otrzyma również szczegółowe informacje dotyczące przebiegu procedury reklamacyjnej oraz transportu towaru do serwisu Sprzedającego.

VII.c. Do przesyłki towaru należy dołączyć wszelkie, związane z towarem, próbki materiałów eksploatacyjnych (np. etykiety i taśmę termotransferową w odniesieniu do drukarek, kable zasilające, kable transmisyjne, oraz doki komunikacyjne), co pomoże w ustaleniu charakteru i rozmiaru usterki towaru, będącego przedmiotem danego zgłoszenia serwisowego.

VII.d. Zamawiającemu udzielona zostanie pisemna informacja o zakresie i szczegółowych kosztach naprawy towaru będącego przedmiotem danego zgłoszenia serwisowego niekwalifikującego się jako naprawa gwarancyjna, która zostanie przez Sprzedającego przesłana na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia serwisowego.

VII.e. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego kosztów naprawy towaru będącego przedmiotem danego zgłoszenia serwisowego, serwisant przystąpi do naprawy towaru. Za akceptację kosztów naprawy rozumie się potwierdzenie przez Zamawiającego w formie pisemnej formularza „Zlecenie Wykonania Naprawy” wraz z wypełnieniem wskazanych we formularzu pozycji, który należy wysłać na adres biuro@pwsk.pl.

VII.f. Czas oczekiwania na wypełniony i podpisany przez Zamawiającego formularz „Zlecenie Wykonania Naprawy„ wynosi 10 dni roboczych licząc od daty odbioru przesyłki przez PWSK. Po bezskutecznym upływie tego terminu towar będący przedmiotem danego zgłoszenia serwisowego zostanie odesłany na adres i koszt Zamawiającego.

VIII. OCHRONA DANYCH

VIII.a. Podanie przez Zamawiającego/Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie tych danych powoduje brak możliwości realizacji zamówienia. Wszystkie dane przesyłane przez Zamawiającego do Sprzedającego są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku “o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883). Dane gromadzone przez Sprzedającego są wykorzystywane jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji zamówienia (tj. dla dostarczenia Zamawiającemu przesyłki zamówionych towarów oraz dokonania rozliczeń z tytułu zakupów towarów i wykonania przez Sprzedającego obowiązku sprawozdawczości finansowej) i nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim. Sprzedający gwarantuje także, iż bez zgody Zamawiającego/Klienta nie będzie wysyłać żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą “o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

VIII.b. Dane Zamawiającego/Klienta będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ww. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Zamawiający/Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej na adres administratora biuro@pwsk.pl.

VIII.c. Administratorem danych, dokonującym ich przetwarzania jest spółka Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych Jacek Krywult, Beata Krywult s.c z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 102 V piętro, 44-117 Gliwice.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

IX.a. Sprzedający – Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych Jacek Krywult, Beata Krywult s.c. zastrzega sobie prawo do:

1. Zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia.

2. Wycofania poszczególnych towarów z oferty sklepu internetowego PWSK.

3. Wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego PWSK.

4. Przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

IX.b. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

IX.c. Umowa sprzedaży towarów zamawianych przez Zamawiającego zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Darmowy ebook

Czy system RFID jest dla Ciebie? Pobierz za darmo!

Darmowy ebook - czy RFID jest dla Ciebie? RFID Polska

Sprawdź czy system RFID
jest dla Ciebie!

  • Zobacz na czym polega system RFID.
  • Poznaj praktyczne przykłady wykorzystania RFID.


Zaznacz, jeżeli zgadzasz się z polityką prywatności, możliwością usunięcia swoich danych i chcesz otrzymywać materiały szkoleniowe i informacyjne w postaci PDF, wideo i maili.