Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Polityka prywatności i plików cookies

Anteny UHF do systemu RFID Navigator

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.rfidpolska.pl

Administratorem strony jest firma:

PWSK Sp. z o.o.
ul. Hermisza 15,
41-800 Zabrze

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1.
W związku z korzystaniem przez usługobiorcę ze strony internetowej www.rfidpolska.pl
(dalej zwanej Serwisem), PWSK zbiera dane w zakresie niezbędnym do
świadczenia poszczególnych usług, jak również informacje o aktywności usługobiorcy
w serwisie (lub w ramach witryny). W niniejszej Polityce Prywatności (dalej
zwanej Polityką) zostały opisane
szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych
podczas korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę, w tym zasady wykorzystywania
plików cookies lub innych technologii w ramach strony internetowej www.rfidpolska.pl. Polityka
poddawana jest bieżącej weryfikacji celem dostosowania do obowiązujących przepisów
prawa.

2.
Administratorem danych osobowych jest firma PWSK Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem:
ul. Hermisza 15, 41-800 Zabrze.
Administrator w dalszej części polityki prywatności zwany jest też PWSK lub
Usługodawcą.

3.
Kontakt z Administratorem uzyskać można:

·
pod numerem telefonu: 32 279-17-83;

·
za pośrednictwem poczty elektronicznej stosując adres e-mail: biuro@pwsk.pl;

·
pod adresem korespondencyjnym: ul. Hermisza 15, 41-800 Zabrze;

4.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych
osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO)
z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. PWSK
zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z pobieranymi
i przechowywanymi danymi osobowymi oraz do ich należytego zabezpieczenia, wykorzystując
wszelkie wymagane środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Dane
osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione
przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 2

ZASADY PRZETWARZANIA

 

1.
PWSK jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych pozyskanych
podczas używania przez usługobiorcę Serwisu, korzystania z usług lub różnego
rodzaju działań czy akcji marketingowych, które mogą być prowadzone przez
Administratora. Serwis pozyskuje informacje o usługobiorcach i ich aktywności w
następujący sposób: poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera
www, poczty lub przez dobrowolnie wprowadzone przez usługobiorców dane w
formularzach elektronicznych dostępnych w Serwisie lub poprzez zapisywanie w
urządzeniach końcowych plików cookie.

2.
Dane podawane przez usługobiorców w związku z korzystaniem z Serwisu są
używane przez PWSK w procesie ich uruchamiania i świadczenia. Obejmuje to
w szczególności takie działania, jak: utrzymywanie Kont; realizowanie
rozliczeń, fakturowanie; przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych
w oparciu o przepisy szczególne (podatkowe, finansowo-księgowe); realizację
obsługi, w tym odpowiedzi na pytania usługobiorców, procesy reklamacyjne;
wyjaśnienia w zakresie rozliczeń; kontakt handlowy w przypadku zainteresowania
lub prośby usługobiorcy; przesyłanie informacji handlowych, marketingowych –
jeśli usługobiorca wyraża zainteresowanie lub zgodę na konkretne formy kontaktu
(np. zapisując się na newsletter lub oznaczając odpowiednią zgodę.

3.
Okres przetwarzania danych osobowych przez PWSK zależy od rodzaju
świadczonej usługi i celu przetwarzania. Zasadniczo dane osobowe przetwarzane
są przez czas świadczenia usługi, wykonania zobowiązania, realizowania
zamówienia lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach wynikających z przepisów
prawa (np. działań podejmowanych w ramach marketingu bezpośredniego).
Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do
ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
okres przetwarzania danych może być przedłużony o konieczny okres limitowany datą
przedawnienia roszczeń zgodnie z odpowiednimi przepisami. Po tej dacie
odpowiednie dane mogą być przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w
jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
W sytuacji wykonywania umowy, zamówienia lub innego
świadczenia na rzecz usługobiorcy, PWSK będzie bowiem przetwarzać dane osobowe
zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji
potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania
dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wówczas okres
przetwarzania, w tym przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych lub dokumentów
rozliczeniowych determinowany jest terminami wynikającymi z odpowiednich
przepisów krajowych. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

4.
W sytuacji zainteresowania usługobiorcy korzystaniem z Serwisu, w tym
konkretnymi usługami konieczne stanie się podanie niektórych danych osobowych.
W przypadku formularzy elektronicznych, podanie danych jest dobrowolne, jednak
nie podanie danych wymaganych skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i
konsekwentnie w zależności od rodzaju formularza, brakiem możliwości uzyskania
odpowiedzi na pytanie, pobrania publikacji, poradnika lub innego pliku bądź też
zapisu na newsletter. W przypadku danych potrzebnych do realizacji czynności zakupowych
lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne a konsekwencją ich
nie podania może być brak możliwości nawiązania z usługobiorcą kontaktu w przyszłości.
W przypadku danych Klientów, którzy są stroną zamówienia, podanie danych
niezbędnych do wykonania umowy i zrealizowania obowiązków prawnych jest
warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

5.
PWSK może zostać zobowiązany do udzielania informacji zebranych przez
Serwis upoważnionym organom na podstawie odpowiednich żądań w ramach
obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty
publiczne, którym Administrator ma obowiązek udostępnić dane osobowe oraz
podmioty, którym PWSK może udostępnić dane osobowe w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą, w tym podmioty przetwarzające dane w imieniu PWSK. Z
uwagi na realizację usług, w tym obsługę zamówienia dane osobowe będą ujawniane
zewnętrznym podmiotom, a zwłaszcza dostawcom odpowiedzialnym za obsługę
systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierom czy  przewoźnikom, jednostkom świadczącym usługi
finansowe, takim jak banki i operatorzy płatności lub podmiotom realizującym usługi
marketingowe, ewentualnie podmiotom powiązanym z Administratorem.

6.
PWSK analizuje niektóre dane o usługobiorcach, które posiada, tj. historię
przeglądania stron internetowych PWSK, historię aktywności na profilach PWSK w
social mediach tj. „Facebook”, „LinkedIn”, „Twitter” lub dane pochodzące z
wysyłanych przez PWSK newsletterów. Analiza ta jest podejmowana w sposób
zautomatyzowany z uwzględnieniem już rozpoczętych lub zakończonych przez
usługobiorcę akcji, zachowania kliknięć na stronach internetowych PWSK lub w
newsletterze w celu zebrania informacji istotnych dla usługobiorcy. Analiza ta
ma wpływ na dobór reklam wyświetlanych przy korzystaniu z Internetu lub dobór
oferowanych usługobiorcy produktów. W konsekwencji, usługobiorca może
otrzymywać oferty za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy pocztowej,
elektronicznej (e-mailowej) lub internetowej na własnych lub zewnętrznych
kanałach (np. w mediach społecznościowych). Opisywane działania podejmowane są
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PWSK, zamiarem poznania odbiorców
usług świadczonych przez Administratora, sporządzenia ich profilu i możliwości
zaproponowania informacji dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Z tych
względów przetwarzanie danych jest korzystne dla usługobiorcy, ponieważ
umożliwia dostęp do wiadomości zbieżnych z ich preferencjami. Analiza
podejmowana przez Administratora nie będzie wywoływać wobec usługobiorcy
żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego
sytuację.

7.
Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). PWSK
przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i
z zapewnieniem właściwego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez
współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach,
w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji
Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony
danych lub przez stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez
Komisję Europejską, ewentualnie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych
przez właściwy organ nadzorczy. Przekazanie danych osobowych poza EOG może
jedynie nastąpić w związku z korzystaniem przez Administratora z usług
analitycznych lub reklamowych dostarczanych np. przez Google LLC, tj. Google
Analytics. Przekazanie następuje w takim wypadku do Stanów Zjednoczonych
Ameryki.

 

§ 3

UPRAWNIENIA
PODMIOTU DANYCH

W związku z przetwarzaniem
danych osobowych, usługobiorcy przysługują następujące prawa:

1.
Prawo dostępu do danych – osoba, której
dane dotyczą ma prawo wystąpić względem PWSK z żądaniem informacji o
przetwarzaniu jej danych osobowych, a jeśli taka sytuacja ma miejsce jest
uprawniona do uzyskania podstawowych informacji o zasadach przetwarzania jej
danych.

2.
Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie, osoba której dane dotyczą
ma prawo żądać od PWSK kopii przetwarzanych przez Administratora danych
osobowych. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Kolejne mogą zostać
obciążone opłatą.

3.
Prawo do sprostowania i uzupełnienia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo
żądania od PWSK niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych,
które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba,
której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

4.
Prawo do ograniczenia przetwarzania – polega na oznaczeniu przechowywanych
danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim
oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko
na podstawie zgody lub w celach określonych przepisem. Ograniczenia można żądać
w przypadkach określonych przepisami.

5.
Prawo do usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od
PWSK niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator
ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z
okoliczności wskazanych  przepisami.

6.
Prawo do przeniesienia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo
otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła
Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu
administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

7.
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na
potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w
dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych
osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w
jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Zasady
wniesienia sprzeciwu, w tym przypadki w których jest to możliwe szczegółowo
reguluje art. 21-22 RODO.

8.
Prawo do wycofania zgody – w zakresie, w jakim dane usługobiorcy
przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym
momencie korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie,
ewentualnie kontaktując się z PWSK.

9.
Prawo skargi – osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, że  dane
osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

CELE PRZETWARZANIA

Zasady
ogólne

 

1.
Dane osobowe usługobiorców zwłaszcza
adres IP lub informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych
narzędzi wykorzystywanych przez Administratora przetwarzane są zasadniczo w
celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym prawidłowej obsługi procesów
związanych z prowadzeniem Serwisu. Główną podstawą prawną przetwarzania w
zakresie celu zasadniczego jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy –
art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W związku z celem zasadniczym Administrator
przetwarza również dane w celach marketingowych lub z uwagi na konieczność
ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną
przetwarzania w tych dwóch przypadkach jest co do zasady prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.
Informacje o
niektórych zachowaniach usługobiorców podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Aktywność w Serwisie, w tym dane osobowe usługobiorcy są
rejestrowane w logach systemowych. Logi obejmują m.in. adres IP Usługobiorcy,
datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie
operacyjnym, z jakiego korzysta Usługobiorca. Logi zapisywane i przechowywane
są na serwerze.

3.
Dane zapisane
w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze
Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji
Usługobiorcy. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, a ich
zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania serwerem. Zebrane w logach informacje przetwarzane są
przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym w
celach  technicznych, administracyjnych,
na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego
oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych
i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratora.

Usługa
administracyjna

 

4.
Usługobiorcy, którzy decydują się na rejestrację
i założenie Konta
, proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi Konta, tj. imienia i nazwiska, numeru
telefonu, adresu e-mailowego. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest
wymagane w celu założenia i 
obsługi Konta, a ich niepodanie
skutkuj
e brakiem możliwości założenia Konta. Podanie innych danych jest dobrowolne. W
ramach usługi administracyjnej założenia i obsługi Konta, dane osobowe
przetwarzane są w celach:

a)
świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie –
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie –
podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b)
analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
prowadzeniu analiz aktywności usługobiorców w Serwisie i sposobu korzystania z
Konta, a także preferencji usługobiorców w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności;

c)
ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

d)
marketingowych Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes PWSK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Usługa
handlowa

 

5.
Złożenie zamówienia na Towary prezentowane przez PWSK w Serwisie za
pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności Koszyka wiąże się
z przetwarzaniem danych osobowych Klienta. Podanie danych obowiązkowych tj.
imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mailowego – jest wymagane celem
realizacji zamówienia, a ich niepodanie skutkuje niemożnością obsługi
zamówienia. Podanie innych danych jest fakultatywne. Dane osobowe w ramach
realizacji zamówienia przetwarzane są w celach:

a)
wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na PWSK,
wynikających zwłaszcza z przepisów podatkowych i przepisów
o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art.
6 ust. 1 lit. c RODO).

b)
realizacji złożonego zamówienia. Podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1
lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie zgoda (art. 6
ust. 1 lit. a RODO);

c)
ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym w
ramach procesów reklamacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes PWSK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie
jego praw.

d)
analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes PWSK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu
analiz aktywności usługobiorców w Serwisie, a także preferencji zakupowych Klientów
w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

Usługa
kontaktowa

 

6.
PWSK zapewnia możliwość komunikacji na indywidualne żądanie usługobiorcy
z osobami realizującymi obsługę klienta w zakresie świadczonych usług lub
prowadzonej współpracy handlowej przy wykorzystaniu formularzy kontaktowych.
Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania danych niezbędnych do
nawiązania kontaktu z usługobiorcą, tj. imienia, nazwiska i adresu e-mail.
Zainteresowany kontaktem może podać również inne dane w celu ułatwienia
komunikacji lub obsługi zapytania. Podanie danych obowiązkowych jest wymagane w
celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje niemożnością
obsługi. Podanie innych danych jest dobrowolne. W ramach usługi kontaktowej,
PWSK przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a)
obsługi zapytania usługobiorcy przesłanego przez udostępniony formularz.
Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zaś w przypadku danych
podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1
lit. a RODO);

b)
analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes PWSK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu
statystyk zapytań zgłaszanych przez usługobiorców za pośrednictwem Serwisu w
celu doskonalenia jego funkcjonalności.

Usługa
edukacyjna i informacyjna

 

7.
PWSK przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w związku ze świadczeniem usługi
edukacyjnej polegającej na zapewnieniu dostępu do informacji zamieszczonych w Serwisie
lub udostępnianiu publikacji obejmujących wiedzę fachową oraz specjalistyczne
poradniki lub informacje branżowe. Skorzystanie z proponowanych publikacji lub
poradników wymaga podania danych niezbędnych do przekazania informacji, tj.
adresu e-mail, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi
zainteresowanego. W ramach usługi edukacyjnej, PWSK przetwarza dane osobowe w
następujących celach:

a)
Udostępnienia wnioskowanych informacji usługobiorcy zainteresowanemu
pobraniem dostępnych publikacji lub poradników. Podstawą prawną przetwarzania
jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6
ust. 1 lit. b RODO).

b)
marketingowych Administratora poprzez przekazywanie wiedzy specjalistycznej
w zakresie promowanych technik, rozwiązań, towarów lub usług. Podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PWSK (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).

c)
analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes PWSK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez usługobiorców za pośrednictwem
Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

Marketing

 

8.
PWSK przetwarza dane osobowe usługobiorców
w celu realizowania działań marketingowych. Przetwarzanie dla celów
marketingowych następuje
w związku
z kierowaniem do usługobiorców reklamy lub prowadzeniem innego rodzaju
działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług z wykorzystaniem
poczty elektronicznej, SMS/MMS lub kontaktu telefonicznego. Poza kierowaniem
reklamy kontekstowej, PWSK przetwarza dane osobowe usługobiorców, w tym dane osobowe
gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii
dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do usługobiorców również
reklamy behawioralnej, tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji
usługobiorcy. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także
profilowanie usługobiorców.
Przetwarzanie dla
celów marketingowych następuje także w związku ze świadczeniem przez PWSK
usługi newslettera usługobiorcom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail.
Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich
niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Zamiarem świadczenia
usługi wysyłki newslettera podstawą prawną przetwarzania jest konieczność
przetwarzania celem wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W
przypadku kierowania do usługobiorcy treści
marketingowych w ramach newslettera, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) realizowany z
uwagi na uprzednią zgodę usługobiorcy na otrzymywanie newslettera. Administrator
informuje niniejszym usługobiorcę, że dane osobowe przekazywane mu w ramach
formularza zapisu na newsletter przechowywane są w serwerach Freshmaila. Wynika
to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego firmy Freshmail.

9.
PWSK przetwarza dane osobowe usługobiorców odwiedzających profile PWSK
prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Linkedin), na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyrażającego
się w promowaniu własnej marki. Dane te są przetwarzane w celu informowania
usługobiorców o aktywności Administratora i promowania wydarzeń, usług lub
towarów w związku z prowadzeniem profilu.

 

§ 5

TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA STOSOWANE W RAMACH
SERWISU

1.
Administrator informuje niniejszym iż wykorzystuje opisane poniżej
narzędzia dla celów marketingowych lub analitycznych. Szczegółowy sposób
działania poszczególnych rozwiązań określonych w ust. 2-4 poniżej można znaleźć
w politykach prywatności publikowanych przez dostawców wymienionych rozwiązań.

2.
PWSK wykorzystuje piksele Facebooka czyli rozwiązanie pozwalające na
mierzenie efektywności akcji lub kampanii reklamowych prowadzonych przez PWSK w
portalu Facebook
na podstawie
analizy działań podejmowanych przez usługobiorców w witrynie. Zastosowanie
piksela pomaga ocenić skuteczność reklam, jak i skoordynować politykę
reklamową. Narzędzie umożliwia remarketing w kampaniach reklamowych na
Facebooku, czyli docieranie z reklamą do osób które miały już styczność ze
stroną internetową lub dokonały konkretnych akcji.

3.
PWSK stosuje  internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www,
udostępniane przez firmę Google w postaci Google Analitycs. Google Analytics
używa określonej formy pliku cookie, która jest przechowywana na komputerze
usługobiorcy i umożliwia analizę korzystania ze strony PWSK. Szczegółowe zasady
działania, funkcje lub sposób w jaki Google Analytics zbiera i przetwarza
dane znaleźć można pod wskazanym linkiem:
https://
www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. Google nie
wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji usługobiorcy ani nie łączy ich w
celu umożliwienia identyfikacji. PWSK wykorzystuje Google Analytics, aby móc
analizować i regularnie usprawniać działanie Serwisu. Uzyskane dane
statystyczne wykorzystuje, aby ulepszyć ofertę lub uczynić ją bardziej
interesującą dla usługobiorcy.

4.
PWSK wykorzystuje wtyczki portali społecznościowych czyli interaktywne
elementy na stronie www, które pozwalają na udostępnianie treści z witryny w
social media oraz umożliwiają bezpośrednie przekierowywanie usługobiorcy
odwiedzającego stronę do profili społecznościowych firmy. Plugin Social Media
pozwala na zliczanie statystyk udostępnień zamieszczonych przez usługobiorcę
treści na łamach takich portali społecznościowych jak „Facebook”, „LinkedIn”,
„Twitter”, „Google Plus”.

5.
Administrator wykorzystuje pliki
cookies (ciasteczka), czyli dane informatyczne, niewielkie informacje tekstowe,
przechowywane na urządzeniu końcowym usługobiorcy przeglądającego serwis.
Cookies zbierają informacje
ułatwiające korzystanie ze strony internetowej m.in. poprzez zapamiętywanie
odwiedzin usługobiorcy w serwisie i jego aktywności.
Cookies
zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą,
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

6.
PWSK uzyskuje dostęp do informacji
zawartych w plikach Cookies z uwagi na względy statystyczne, marketingowe lub
chęć zapewnienia prawidłowego działania strony, a w szczególności, w celu:

1)
dostosowania zawartości stron
internetowych serwisu do preferencji usługobiorcy lub optymalizacji korzystania
ze stron internetowych. Pliki pozwalają rozpoznać urządzenie usługobiorcy
serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb.
Administrator wykorzystuje również pliki cookies do
celów marketingowych (w związku z kierowaniem do usługobiorców reklamy
behawioralnej);

2)
tworzenia statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób usługobiorcy korzystają ze stron internetowych, co
umożliwia ulepszanie ich struktury czy zawartości;

3)
utrzymania sesji usługobiorcy Serwisu;

4)
uwierzytelniania osób korzystających
z Serwisu.

7.
W ramach Serwisu wykorzystywane są
podstawowe rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są
plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy
do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane
są w urządzeniu końcowym usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez usługobiorcę.

8.
Za pomocą plików Cookies nie można
dokonać bezpośredniej identyfikacji usługobiorcy. Pliki Cookies nie wprowadzają
zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu
końcowym.

9.
Wykorzystanie plików cookies wymaga
co do zasady uzyskania zgody usługobiorcy. Wyjątkiem są
pliki cookies, których stosowanie jest niezbędne
do świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Udzielona z
goda może być w każdym momencie wycofana. Usługobiorcy
serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia
mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu usługobiorcy
serwisu. Administrator informuje dodatkowo, że pliki cookies mogą być przez usługobiorcę
usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje
przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub skorzystanie z ewentualnych
narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta
usługobiorca. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

10.
PWSK zastrzega, że wyłączenie
obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a nawet
uniemożliwić korzystanie ze stron www.

11.
Pliki cookies zamieszczane w
urządzeniu końcowym usługobiorcy Serwisu, wykorzystywane mogą być również przez
partnerów współpracujących z PWSK.

Darmowy e-book 8 schematów wdrożeń RFID

Pobierz e-booka

Zanim opuścisz naszą stronę pobierz bezpłatnego e-booka, w którym znajdziesz 8 sprawdzonych schematów wdrożeń systemów RFID.

Wykorzystaj je w swojej firmie!

Zapytaj o produkt

Wyślij pytanie o dostępność, specyfikację techniczną, zastosowanie lub inne aspekty związane z tym produktem.