Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Warunki gwarancji

Gwarancji udziela firma PWSK s.c. będąca właścicielem marki RFID Polska.

1. Na zakupiony sprzęt firma PWSK udziela 12 miesięcy gwarancji. Na akumulatory okres gwarancji wynosi 3 miesiące.

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lub w razie jego braku od dnia wystawionej faktury.

3. Urządzenie, w którym zauważono nieprawidłowość działania należy zgłosić do naprawy w firmie PWSK niezwłocznie po jej ujawnieniu, jednak nie później niż 7 dni od dnia wykrycia.

4. Klient dostarcza i odbiera sprzęt na własny koszt i ponosi odpowiedzialność za transport. Reklamowane urządzenie należy dostarczyć na adres:

RFIDPOLSKA – Dział serwisu
44-117 Gliwice, Toszecka 102 (V piętro)

Do przesyłki należy dołączyć wszelkie, związane z towarem, próbki materiałów eksploatacyjnych (np. etykiety i taśmę termotransferową w odniesieniu do drukarek, kable zasilające, kable transmisyjne, oraz doki komunikacyjne), co pomoże w ustaleniu charakteru i rozmiaru usterki towaru, będącego przedmiotem danego zgłoszenia serwisowego.

5. Ujawnione usterki będą usuwane w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do naprawy. Okres naprawy wyjątkowo może ulec wydłużeniu, jeżeli naprawa będzie wymagała sprowadzenia podzespołów lub skorzystania ze specjalistycznego serwisu producenta.

6. Czynności związane z wymianą i zakupem materiałów eksploatacyjnych wykonuje użytkownik na koszt własny i nie podlegają one gwarancji.

7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności do których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. konserwacji urządzania, instalacji sterowników, konfiguracji czy ponownej instalacji systemu operacyjnego.

8. Utrata gwarancji następuje w przypadku prób nieautoryzowanego otwarcia urządzenia, naruszenia, zatarcia lub zerwania plomb, nalepek gwarancyjnych lub numerów seryjnych.

9. Gwarancji nie podlegają:

a. uszkodzenia mechaniczne;
b. uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i transportu sprzętu;
c. uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego podłączenia sprzętu do sieci zasilającej;
d. uszkodzenia powstałe na skutek zabrudzenia sprzętu i braku czynności konserwacyjnych;
e. uszkodzenia powstałe w związku z użyciem do czyszczenia urządzenia środków aktywnych chemicznie;
f. uszkodzenia spowodowane zasilaniem urządzenia z zasilacza o nieodpowiednich parametrach elektrycznych lub nieodpowiednim złączu;
g. materiały eksploatacyjne, kable połączeniowe, baterie;
h. uszkodzenia powstałe na skutek zdarzeń losowych (spięcie w sieci zasilania, uderzenie pioruna, pożar, powódź, itp.)
i. uszkodzenia powstałe w wyniku zalania cieczą lub zapyleniem.

10. Urządzenie z jakimkolwiek uszkodzeniem mechanicznym nie podlega roszczeniu gwarancyjnemu związanemu z uszkodzeniem elektrycznym.

11. Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które były naprawione przez osoby trzecie.

12. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.

13. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia w tym uszczerbek na zdrowiu, jeśli wynikają one z niewłaściwego posługiwania się sprzętem.

14. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji PWSK zastrzega sobie możliwość obciążenia Klienta kosztami diagnozy.

15. Odpowiedzialność Gwaranta jest ograniczona do naprawy urządzenia lub wymiany na nowy egzemplarz w zależności od decyzji będącej w wyłącznej kompetencji Gwaranta.

16. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat Klienta lub osób trzecich będących konsekwencją uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia objętego gwarancją.

17. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy gwarancyjnej i dotyczy danego elementu

WARUNKI EKSPLOATACJI

1. Zakupione urządzenia muszą być zasilane z urządzeń dostarczonych przez PWSK z sieci elektrycznej zabezpieczonej przed przepięciami.

2. Sprzęt powinien przebywać w pomieszczeniu o temperaturze w zakresie +5° do 40°C i wilgotności względnej 5% do 80% bez kondensacji. Dopuszcza się eksploatację w innych warunkach, o ile przewidują to parametry techniczne urządzenia.

3. Urządzenie powinno być osłonięte przed opadami atmosferycznymi, nadmiernym nasłonecznieniem, nie powinno podlegać wibracjom i znajdować się w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych.

4. Należy unikać eksploatacji urządzeń w pomieszczeniach o znacznym zapyleniu.

5. Wszystkie urządzenia są dostarczane z ustawieniem częstotliwości pracy dla Unii Europejskiej. Zabrania się zmiany częstotliwości na inne zakresy niezgodne z prawem unijnym. Za wszelkie kary nałożone na Klienta związane ze zmianą częstotliwości pracy czytnika odpowiada Klient.

OBSŁUGA POGWARANCYJNA

1. Po upływie okresu gwarancji, wszelkie naprawy dokonywane przez PWSK są naprawami odpłatnymi.

2. Koszt i termin naprawy jest ustalany na podstawie wstępnej ekspertyzy i przekazany klientowi do akceptacji.

3. Koszty dostarczenia i odesłania urządzeń pokrywa Klient.

4. Koszt pomocy zdalnej to 200 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę lub ryczałtowo 500 zł w ramach specjalnego Pakietu Asysty Technicznej. Zapytaj niego naszego serwisanta. 

Darmowy ebook

Jak zarządzać procesami firmy z RFID?

Zobacz także

Jak prawidłowo zarządzać procesami firmy dzięki RFID?

Darmowy e-book 8 schematów wdrożeń RFID

Pobierz e-booka

Zanim opuścisz naszą stronę pobierz bezpłatnego e-booka, w którym znajdziesz 8 sprawdzonych schematów wdrożeń systemów RFID.

Wykorzystaj je w swojej firmie!